Политика за поверителност

Тази Политика за поверителност съдържа информация за обработването на лични данни по време на посещението и / или използването на интернет услугите, достъпни на нашия уебсайтПо смисъла на настоящата Политика за поверителност, Администратор на лични данни е “Ника Фешън“ ЕООД.

Последна актуализаця на настоящата Политика за поверителност е в сила от 01.06.2021 г.

 

 

1. Видове лични данни, които събираме

1.1. Ние не събираме специални категории лични данни за Вас, като например лични данни, разкриващи:

 

 • расов или етнически произход
 • политически възгледи
 • религиозни или философски убеждения
 • членство в синдикални организации
 • обработка на генетични данни
 • биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическо лице
 • данни относно здравословното състояние
 • сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице
 • лични данни, свързани с осъдителни присъди и престъпления.

 

1.2. Лични данни, събирани от субекта на данни, когато лицата се свързват с Администратора, чрез контактна форма на сайта или по телефона.

Когато лицето изпрати съобщение до Администратора, използвайки контактната форма на сайта или се свърже с Администратора по телефона, Администраторът събира и съхранява името, телефона и адреса на електронната поща на лицето, както и информацията, предоставена в съобщението.

Цел за която се събират данните: Администраторът събира и съхранява посочената информация за целите на комуникацията с физическото лице и предоставяне на по-пълна информация за услугите, които предлага Администратора.

 

1.3. Лични данни събирани автоматично.

В нашия уебсайт  събираме данни за всички посетители, а именно:

 • IP адрес;
 • Идентификатор на браузъра;
 • История на посетените страници, с цел установяване на предпочитанията ви към определени типове съдържание;
 • История на направените от вас търсения в нашите страници;

Цел за която се събират данните: Подобряване на сигурността на предоставените от Доставчика услуги и предотвратяване на злоупотреби. 

 

1.4. Лични данни  събирани от Потребителите при направена поръчка:

За успешна реализация на поръчките е необходимо да се обработят данните за:

 

 • името и фамилията на клиента;
 • адреса за доставка;
 • имейл адреса;
 • телефонния номер.

Цел за която се събират данните: С помощта на посочените данни можем да доставим желаните продукти, както и да информираме Потребителите за текущото състояние на поръчката. Ние събираме само посочените основни данни за Потребителите, които са необходими за обработка на поръчките и информиране на клиентите в съответствие с добрите бизнес обичаи и с цел предоставяне на качествено обслужване. Всички данни за клиенти / потребители са внимателно защитени от загуба, унищожаване, фалшифициране или неоторизиран достъп.

 

Личните данни се обработват по съвестен и прозрачен начин, в съответствие с приложимите разпоредби за защита на личните данни, доколкото това е необходимо и достатъчно изключително за постигане на целите на обработката на лични данни.

 

 

2. Цели при събирането на личните ви данни

Понастоящем обработваме данните Ви с цел:

 

 • Обработка на запитвания
 • Оказване на съдействие
 • Персонализирана комуникация с вас
 • За нормалното функциониране на всички услуги в Сайта;
 • За осъществяване на контакт с лицето;
 • За подобряване ефективността и функционалността на Сайта;
 • За статистически цели;
 • За защита на информационната сигурност;

 

3. Срок на съхранение на личните Ви данни

Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. Ако отпадне основанието, на което съхраняваме Ваши лични данни (например, ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на личните Ви данни, ако законоопределеният срок за съхраняването на личните Ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме Ваши лични данни), ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

 

Ние спазваме следните срокове:

– данните, дадени за изпълнение на поръчки и плащане, се съхраняват до приключване на административните и счетоводните процедури, докато данните за задълженията за плащане се съхраняват 10 години от деня на издаване на фактурата;

– предоставените данни, свързани с процедурите за връщане или подмяна на продукти, се съхраняват до изтичане на законовите срокове за рекламации и замяна;

– данните, предоставени при регистрация и за маркетингови цели се съхраняват до оттегляне на съгласието, т.е. до изпълнение на искането за изтриване на данни;

– данните при контакт на Потребителя с Администратора по телефон, се съхраняват до 1 месец от осъществяване на обаждането.

– данните при контакт на Потребителя с Администратора по имейл, се съхраняват до 12 месец от осъществяване на запитването.

 

 

4. Предаване на лични данни за обработване

Личните данни, които се обработват, не се споделят с трети страни, освен когато има законово задължение и правно основание за това, само в случаите, по начин и в процедура, определени в съответствие с приложимите разпоредби за защита на личните данни. Освен това, когато за нуждите на доставка на поръчаните продукти до купувачите ще бъдат ангажирани упълномощени лица за извършване на пощенски услуги, те като обработващи са длъжни да осигурят защита на личните данни, които трябва да бъдат обработени в процеса на предоставяне на техните услуги.

 

 

5. Мерки за сигурност

Администраторът е предприел широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Личната информация на нашите Потребители е достъпна само за ограничен брой квалифицирани служители. Ние редовно проверяваме системите и процесите си за сигурност. Въпреки че предприемаме разумни мерки за поддържане на защитен сайт, електронните комуникации и бази данни са обект на грешки, подправяне и пробиви и не можем да гарантираме, че подобни събития няма да се случат и няма да носим отговорност пред посетители за всякакви подобни събития.

Имаме процедури за реакция при съмнение за нарушение на сигурността на данните.

 

 

6. Лични дании на трети лица

Ние обработваме и използваме само данни, които Вие сте ни предоставили доброволно, и разчитаме на това, че тези данни се притежават и предоставят от Вас законосъобразно.

Това означава, че всеки потребител носи отговорност да не предоставя на       Администратора данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни.

Ето защо, всяко лице носи неограничена лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, независимо от вида на данните или причините, за които се предоставят: имена, телефон, адрес на електронна поща, и всякакви други.

 

 

7. Съдържание от други компании

Сайтът може да съдържа бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с други компании. Администраторът не поема отговорност за претърпени вреди и загуби в следствие използването на тези сайтове. Физическите лица носят собствена отговорност при ползването на тези сайтове и следва да се запознаят с Политиките им на поверителност, тъй като техните политики за поверителност може да се различават от нашите.

 

 

8. Права на субектите на лични данни

8.1. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, чрез искане в свободен текст на посочения в секция „Контакти“. Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

8.2. Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

8.3. Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Администраторът

8.4. Право на изтриване (“да бъдеш забравен”)

Вие имате правото да поискате от Администраторът  изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно

8.6. Право на преносимост

Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

8.7. Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Администратора  да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

8.8. Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Можете да упражните всички права и като се свържете с нас чрез имейл: nika_fashion@abv.bg.

Ние ще се свържем с Вас и ще Ви запознаем подробно с процедурата за упражняване на Вашите права.

 

 

9. Актуализации на настоящата Политика за поверителност

Администраторът може да променя или актуализира настоящата Политика за поверителност, за да се гарантира спазването на приложимото право. Моля, погледнете посочената в началото дата на влизане в сила на настоящата Политика за поверителност, за да видите кога е била последно актуализирана.